it-swarm-vi.tech

Thêm tìm kiếm vào danh sách các danh mục trong trình chỉnh sửa bài

Tôi có nhiều danh mục trong trang web WordPress của tôi. Mỗi lần tôi thêm bài mới, rất khó để tìm thấy danh mục cụ thể mà tôi cần lần này.

Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi có trường tìm kiếm ngay trên danh sách danh mục (Danh mục Metabox) khi tôi đang chỉnh sửa bài đăng. Tôi làm nó như thế nào? Hoặc có thể có một số plugin cho nó?

 enter image description here 

Ví dụ: nút tìm kiếm có thể được thêm vào sau tab "Được sử dụng nhiều nhất".

3
moonvader

Tôi tìm thấy plugin này có tên WP Tìm kiếm danh mục quản trị viên

https://wordpress.org/plugins/admin-carget-search/

Nó trông không phổ biến lắm nhưng có vẻ hiệu quả.

1
moonvader