it-swarm-vi.tech

Để sử dụng Access Trang truy cập nội dung công cộng ', việc bạn sử dụng điểm cuối này phải được Facebook xem xét và phê duyệt

 Facebook app review approval

Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên, tôi đã được phê duyệt đánh giá ứng dụng Facebook nhưng bây giờ tôi đã cố gắng truy cập các bài đăng và nhận xét trên trang công khai của Facebook trên mỗi trang. Tuy nhiên, tôi nhận được massage dưới đây trong R Console:

Lỗi trong callAPI(url = url, token = token, api = api):

(# 10) Để sử dụng Access Trang truy cập nội dung công cộng ', việc sử dụng điểm cuối này của bạn phải được Facebook xem xét và phê duyệt. Để gửi tính năng 'Trang truy cập nội dung công cộng' này để xem xét, vui lòng đọc tài liệu của chúng tôi về các tính năng có thể xem lại: https://developers.facebook.com/docs/apps/review .

6
Rajib Kumar De

Tôi đã được phê duyệt đánh giá ứng dụng Facebook

Không, bạn đã không ...

 enter image description here

Bạn đã điền tất cả các thông tin cần thiết, để bây giờ bạn có thể gửi đánh giá của mình - đó là ý nghĩa của những dấu kiểm màu xanh lá cây đó.

Nếu bạn thực sự đã điều này đã được xem xét, thì nó sẽ hiển thị một vòng tròn màu xanh lá cây trước các quyền và sẽ không hiển thị Chỉnh sửa Chi tiết Chỉnh sửa.

6
CBroe

Nếu bạn bị kẹt trong vòng lặp phê duyệt ứng dụng vô hạn (Facebook không muốn phê duyệt ứng dụng của bạn vì "không thể hiển thị dữ liệu ca sử dụng") Tôi nghĩ rằng giải pháp duy nhất là tạm thời tạo trang của riêng bạn (hoặc sử dụng một số trang của bạn các trang hiện có) và sau đó thu thập nội dung của trang đó.

Đây là những gì Facebook nói về "Truy cập nội dung công khai":

"Trong khi bạn đang kiểm tra ứng dụng của mình và trước khi bạn gửi nó để xem xét, ứng dụng của bạn chỉ có thể truy cập nội dung trên Trang mà sau đây là đúng: Người giữ vai trò quản trị viên cho Trang cũng giữ một quản trị viên, nhà phát triển hoặc người kiểm tra vai trò trên ứng dụng. Nếu bạn muốn ứng dụng có thể truy cập nội dung công khai trên các Trang khác, bạn phải gửi tính năng này để xem xét. Khi bạn đặt ứng dụng của mình ở chế độ trực tiếp, nó sẽ không thể xem bất kỳ nội dung công khai nào của Trang mà không có tính năng này."

1
MilanGM

Nếu ứng dụng của bạn cần mã thông báo truy cập cho một trang có cùng quản trị viên với ứng dụng thì bạn có thể lấy nó bằng quyền Manage_pages, nếu không (đối với các trang có quản trị viên khác nhau), bạn cần có quyền "Truy cập nội dung công khai".

0
Md Shoeb Abdullah