it-swarm-vi.tech

Plugin đơn giản để đăng thông tin về các mục blog mới?

Tôi đang tìm kiếm một số plugin sẽ tự động đăng thông tin về các mục blog mới (bài đăng) lên các trang facebook/google + của tôi.

Nhưng - tìm kiếm đơn giản thông qua danh sách bổ trợ cho thấy các plugin đó không tồn tại hoặc rất hiếm. Hầu hết các plugin cung cấp nội dung chia sẻ theo cách khác (nghĩa là hiển thị các mục từ facebook/google + trong blog wordpress của bạn) hoặc chỉ đơn giản cung cấp cách để có các nút "Thích"/"+ 1".

Bất cứ ai trong số bạn có thể đề xuất một plugin đơn giản để gửi thông báo về bài đăng blog mới?

1
user12583

Đối với Facebook: http://wordpress.org/extend/plugins/simple-facebook-connect/

Đối với Twitter: http://wordpress.org/extend/plugins/simple-Twitter-connect/

Dành cho Google+ http://wordpress.org/extend/plugins/simple-google-connect/

Các plugin Twitter và facebook sẽ tự động chuyển từ trang web của bạn sang từng dịch vụ. Plugin G + mới và vẫn đang được phát triển. Tôi không biết rằng vẫn có bất kỳ plugin nào đẩy thông báo lên G + ....

3
Rev. Voodoo