it-swarm-vi.tech

"Truy cập không được định cấu hình. Vui lòng sử dụng Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển của Google để kích hoạt API cho dự án của bạn."

Tôi có một trang web google với một biểu mẫu. Tôi đã thêm một tập lệnh vào bảng tính của biểu mẫu và thêm một trình kích hoạt "trên biểu mẫu gửi". Tôi đang cố gắng tạo ra một vòng tròn trống.

Đây là kịch bản.

function createCircle(e) {

try{
 var email = Session.getActiveUser().getEmail();
 var sh = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
 var circle = PlusDomains.newCircle();
 circle.displayName = e.values[1];
 var userId = 'me';
 circle = PlusDomains.Circles.insert(circle, userId);
 MailApp.sendEmail(email,'event created' , "Circle name is ");
 }catch(e){
  var email = Session.getActiveUser().getEmail();
  MailApp.sendEmail(email,'event failed' , e.message);
 }

}

Tôi đã kích hoạt API tên miền Google+ cho tập lệnh bằng cách truy cập Tài nguyên-> Dịch vụ Google nâng cao . Có một dòng cho biết Các dịch vụ này cũng phải được bật trong Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển của Google. Vì vậy, tôi đã đi vào bảng điều khiển Nhà phát triển và kích hoạt API.

Tôi vẫn nhận được cùng một lỗi, Access Not Configured. Please use Google Developers Console to activate the API for your project.

13
nupac

Bạn đang sử dụng PlusDomains.Circles.insert. Đảm bảo trang web của bạn được tạo trong tài khoản Google Apps trả phí của bạn, PlusDomains sẽ chỉ hoạt động với Tên miền Google (nghĩa là tài khoản trả phí). Chỉ là một ý nghĩ

0
momo

Đó chính xác là những gì nó nói. Sửa chữa:

 1. Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển Google trên https://console.developers.google.com
 2. Chọn dự án của bạn từ danh sách
 3. Chọn API từ điều hướng bên trái
 4. BẬT API mà bạn đang cố truy cập.

Bạn có thể cần phải tạo lại quyền truy cập của mình và làm mới mã thông báo để điều này hoạt động.

6
Gaurav Gupta