it-swarm-vi.tech

http

403 Bị cấm so với phản hồi HTTP trái phép

REST API PATCH hoặc PUT

Sự khác biệt giữa PUT là gì, POST và VÒI?

Sự khác biệt giữa mã trạng thái HTTP 301 và 308 là gì?

PUT và DELETE của giao thức HTTP và cách sử dụng chúng trong PHP

HTTP 1.0 so với 1.1

HTTP / 1.1 302 có nghĩa chính xác là gì?

Chuyển hướng HTTP: 301 (vĩnh viễn) so với 302 (tạm thời)

HTTP 400 (yêu cầu xấu) cho lỗi logic, cú pháp yêu cầu không đúng định dạng

Có thể gửi chuyển hướng trái phép VÀ chuyển hướng 401 (có Địa điểm) không?

"406-Không thể chấp nhận phản hồi" trong HTTP là gì?

Ủy quyền trong API HTTP RESTful, xác thực 401 WWW

Làm thế nào "304 không sửa đổi" hoạt động?

Tất cả các giá trị có thể có cho tiêu đề "Kiểu nội dung" HTTP là gì?

Trả lại http 200 OK có lỗi trong phần phản hồi

Các lý do có thể có để nhận được phản hồi của APN là BadDeviceToken hoặc chưa đăng ký là gì?

401 Không được phép so với 403 Bị cấm: Mã trạng thái phù hợp khi người dùng chưa đăng nhập?

Cách dễ dàng để kiểm tra URL cho 404 trong PHP?

Nhận giới thiệu HTTP trong ASP.NET

Trong trường hợp nào HTTP_REFERER sẽ trống

Làm cách nào để vượt qua POST tham số trong URL?

Trả về mã trạng thái http cụ thể trong Rails

URL phương tiện API Instagram / nguồn cấp dữ liệu hiển thị 'Chữ ký URL đã hết hạn'

Khi nào thì thích hợp để trả lời với lỗi HTTP 412?

Mã trạng thái HTTP cho Loại nội dung không được chấp nhận trong yêu cầu

Mất bao lâu Chrome nhớ chuyển hướng 301?

Truy cập các tiêu đề HTTP của trang web bằng JavaScript

Làm cách nào để sửa đổi tiêu đề của một HTTPUrlConnection

Khi nào tôi nên sử dụng phương thức GET hoặc POST? Sự khác biệt giữa chúng là gì?

HTTP POST Lỗi trả về: 417 "Không thể mong đợi."

Tối đa trên giá trị tiêu đề http?

Kiểm tra các tiêu đề phản hồi http trong IE8

Công cụ để xem các tiêu đề phản hồi

Phân trang trong bộ sưu tập nghỉ ngơi

HTTP GET với thân yêu cầu

Sử dụng bố trí nội dung trong tiêu đề phản hồi HTTP

Sự khác biệt giữa Kiểm soát bộ đệm: max-age = 0 và không có bộ đệm?

Tại sao tôi nhận được yêu cầu TÙY CHỌN thay vì yêu cầu NHẬN?

Làm cách nào để thêm tiêu đề hết hạn cho các tập lệnh không có trên máy chủ của tôi?

Sự khác biệt giữa mã trạng thái HTTP 200 (bộ đệm) so với mã trạng thái 304 là gì?

Kiểm tra nếu một trang web được lên thông qua Python

PHP + cuộn tròn, HTTP POST mã mẫu?

Làm cách nào để đánh giá mã phản hồi http từ tập lệnh bash / Shell?

Mã trạng thái HTTP để cập nhật và xóa?

Làm cách nào để chuyển hướng đến 404 trong Rails?

Làm cách nào để đăng dữ liệu trong PHP bằng file_get_contents?

Tiêu đề 404 - HTTP 1.0 hoặc 1.1?

Tôi nên sử dụng mã phản hồi trạng thái HTTP nào nếu yêu cầu thiếu tham số bắt buộc?

REST Mã trạng thái HTTP để xác thực không thành công hoặc trùng lặp không hợp lệ

Tiêu đề phạm vi HTTP

Số cổng có bắt buộc trong Tham số tiêu đề "Máy chủ" HTTP không?

Sự khác biệt giữa POST và GET là gì?

Tiêu đề HTTP tùy chỉnh: quy ước đặt tên

java.io.IOException: Máy chủ trả về mã phản hồi HTTP: 403 cho URL

application / x-www-form-urlencoding hoặc multiart / form-data?

.NET: Cách đơn giản nhất để gửi POST với dữ liệu và đọc phản hồi

Có sai không khi trả lại 202 "Được chấp nhận" để phản hồi HTTP GET?

Làm cách nào tôi có thể sử dụng Xác thực HTTP cơ bản trong PHP?

xác thực cơ bản http "đăng xuất"

Nội dung phản hồi đọc httpURLConnection trên 403 lỗi

Mã trạng thái phù hợp cho các phản hồi JSON cho các cuộc gọi Ajax?

Các tiêu đề HTTP có phân biệt chữ hoa chữ thường không?

Ý nghĩa tiêu đề chấp nhận HTTP

Làm cách nào để sử dụng Fiddler để sửa đổi mã trạng thái trong phản hồi HTTP?

Phản hồi

Phương thức HTTP nào khớp với phương thức CRUD nào?

Gửi POST Yêu cầu với dữ liệu được chỉ định trong tệp qua Curl

Làm cách nào để lấy mã phản hồi HTTP cho một URL trong Java?

Django trả về lỗi 403 khi gửi POST yêu cầu

Xóa tham chiếu http

Tạo yêu cầu HTTP GET với xác thực HTTP-Basic

Trình duyệt Chrome không gửi tiêu đề if-Sửa đổi-kể từ máy chủ đến máy chủ

Mã trạng thái HTTP cho một yêu cầu thành công một phần

Tiêu đề http "X-XSS-Protection" là gì?

Làm thế nào lâu trình duyệt cache HTTP 301s?

WGET 401 trái phép

Làm cách nào để xử lý TÙY CHỌN HTTP với Spring MVC?

Mã trạng thái HTTP cho "không có sẵn dữ liệu" từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Sự khác biệt giữa các tiêu đề thực dụng và kiểm soát bộ đệm?

Yêu cầu túi tiêu đề bị thiếu Tiêu đề ủy quyền trong Symfony 2?

Đặt tiêu đề HTTP

Gửi yêu cầu bài đăng http trong Ruby by Net :: HTTP

Thông báo lỗi còn lại trong HTTP Header hoặc Phản hồi cơ thể?

Giá trị loại nội dung nào trong Yêu cầu HTTP khi tải lên nội dung?

Hiểu về 408 Yêu cầu hết thời gian chờ trên Apache với PHP

HttpClient trong khi đó

Lỗi HTTP 403 trong Quét web Python 3

Android: Nắm bắt các yêu cầu HTTP với thiết bị Android chưa root

Làm cách nào để in nội dung yêu cầu httprequest?

Sử dụng thực tế của tiêu đề X-Forwarded-Host?

Gửi nhiều nội dung/hỗn hợp với tiện ích mở rộng Chrome Postman

304 Không được sửa đổi với 200 (từ bộ đệm)

Cách nhận tên Máy chủ lưu trữ với cổng từ yêu cầu http hoặc https

400 BAD yêu cầu mã lỗi HTTP có nghĩa là gì?

Gửi mảng qua yêu cầu GET với dịch vụ $ http của AngularJS

Chặn chuyển hướng phụ trợ 301/302 (proxy_pass) và viết lại vào một khối vị trí khác có thể?

Tôi có cần Content-Type: application/octet-stream để tải tập tin không?

"THẬN TRỌNG: tiêu đề tạm thời được hiển thị" trong trình gỡ lỗi Chrome

$ http phản hồi Set-Cookie không truy cập được

Ví dụ C đơn giản về thực hiện HTTP POST và sử dụng phản hồi