it-swarm-vi.tech

buộc kịch bản enqueue là đầu tiên theo thứ tự nổi bật

Tôi có một vài kịch bản đang bị mê hoặc,

vấn đề là tôi muốn buộc thứ tự quảng cáo mà các tập lệnh này được tải. Có một cái đặc biệt được tải từ một plugin trước các chủ đề yêu cầu jquery tuy nhiên plugin không yêu cầu jquery (dev xấu trên plugin nhưng tôi không muốn chạm vào mã của bên thứ 3 vì lý do tương lai)

có cách nào để gây rối với thứ tự enqueue trong thời gian chạy?

Cảm ơn rất nhiều

5
Alex

Bạn chỉ cần enqueue script của bạn trước khi plugin làm điều đó. Bạn có thể làm điều đó bằng cách đặt mức độ ưu tiên thành 0 cho hook của bạn. Ví dụ: làm như sau:

add_filter( 'wp_enqueue_scripts', 'wpse8170_enqueue_my_scripts', 0 );
// or if you enqueue your scripts on init action
// add_action( 'init', 'wpse8170_enqueue_my_scripts', 0 );

function wpse8170_enqueue_my_scripts() {
    wp_enqueue_script( 'myscript', 'http://path/to/my/script.js', array( 'jquery' ) );
    // my else scripts go here...
}

Thiết lập mức độ ưu tiên cho các hook của bạn sẽ đặt nó vào đầu hàng đợi cuộc gọi và tập lệnh của bạn sẽ được thêm vào trước.

10
Eugene Manuilov