it-swarm-vi.tech

Làm thế nào để có Id danh mục từ Id bài?

Tôi cần nhận bất kỳ id danh mục bài đăng nào từ bài đăng id (Không dành cho bài viết). Làm thế nào tôi có thể ?

Cảm ơn

3
Ajay Patel

Bạn có thể thử mã này để nhận id danh mục từ id bài đăng:

global $post;
$category_detail=get_the_category( $post->ID );
6
Arvind Pal

Hãy xem wp_get_post_clists function. Nó trả về một mảng ID danh mục cho bài đăng cụ thể.

$post_categories = wp_get_post_categories( $post_id );
6
Eugene Manuilov