it-swarm-vi.tech

Làm thế nào để hiển thị bình luận và hình thức bình luận về loại bài tùy chỉnh?

Có thể trong wordpress để hiển thị bình luận và hình thức bình luận về loại bài đăng tùy chỉnh, và làm thế nào để làm điều đó?

Cảm ơn trước.

2
BBee

1) thêm "ý kiến" vào mảng hỗ trợ khi đăng ký loại bài đăng.

Register Post Type

2) thêm chức năng Comments_template () bên trong vòng lặp của mẫu single.php và bạn tốt để đi.

Add Comment Template To Post

3
Ijaas