it-swarm-vi.tech

Làm thế nào để làm việc với Python / Pandas cách làm trong csv?

Tôi đang cố lưu csv vào thư mục sau khi thực hiện một số chỉnh sửa cho tệp.

Mỗi lần tôi sử dụng pd.to_csv('C:/Path of file.csv'), tệp csv có một cột chỉ mục riêng. Tôi muốn tránh in chỉ mục lên csv.

Tôi đã thử:

pd.read_csv('C:/Path to file to edit.csv', index_col = False)

Và để lưu tập tin ...

pd.to_csv('C:/Path to save edited file.csv', index_col = False)

Tuy nhiên, tôi vẫn nhận được cột chỉ số không mong muốn. Làm thế nào tôi có thể tránh điều này khi tôi lưu các tập tin của tôi?

302
Alexis

Sử dụng index=False.

df.to_csv('your.csv', index=False)
461
Probably rgbkrk

Có hai cách để xử lý tình huống mà chúng tôi không muốn chỉ mục được lưu trữ trong tệp csv.

  1. Như những người khác đã nói, bạn có thể sử dụng index = Sai trong khi lưu
    [.__.] dataframe vào tệp csv.

    df.to_csv('file_name.csv',index=False)

  2. Hoặc bạn có thể lưu khung dữ liệu của mình như với một chỉ mục và trong khi đọc, bạn chỉ cần thả cột chưa đặt tên chứa chỉ mục trước đó của bạn. Đơn giản! [.__.]

    df.to_csv(' file_name.csv ')
    [.__.] df_new = pd.read_csv('file_name.csv').drop(['unnamed 0'],axis=1)

71
blitu12345

Như những người khác đã tuyên bố, nếu bạn không muốn lưu cột chỉ mục ở vị trí đầu tiên, bạn có thể sử dụng df.to_csv('processed.csv', index=False)

Tuy nhiên, vì dữ liệu bạn thường sử dụng, có một số loại chỉ mục, giả sử cột 'dấu thời gian', tôi sẽ giữ chỉ mục và tải dữ liệu bằng cách sử dụng nó.

Vì vậy, để lưu dữ liệu được lập chỉ mục, trước tiên hãy đặt chỉ mục của chúng và sau đó lưu DataFrame:

df.set_index('timestamp')
df.to_csv('processed.csv')

Sau đó, bạn có thể đọc dữ liệu với chỉ mục:

pd.read_csv('processed.csv', index_col='timestamp')

hoặc đọc dữ liệu và sau đó đặt chỉ mục:

pd.read_csv('filename.csv')
pd.set_index('column_name')
14
Lucas P.

Một giải pháp khác nếu bạn muốn giữ cột này là chỉ mục.

pd.read_csv('filename.csv', index_col='Unnamed: 0')
13
khaled salah

Nếu bạn không muốn có chỉ mục, hãy đọc tệp bằng cách sử dụng:

import pandas as pd
df = pd.read_csv('file.csv', index_col=0)

lưu nó bằng cách sử dụng

df = pd.to_csv('file.csv', index=False)
3
amalik2205

Nếu bạn muốn một định dạng tốt, tuyên bố tiếp theo là tốt nhất:

dataframe_prediction.to_csv('filename.csv', sep=',', encoding='utf-8', index=False)

Trong trường hợp này, bạn đã có tệp csv với ',' tách biệt giữa các cột và định dạng utf-8. Ngoài ra, chỉ số sẽ không xuất hiện.

3
Iván Rodríguez