it-swarm-vi.tech

shutdown

Cách khắc phục "Google Chrome không tắt đúng cách" trong Windows 8.1

Làm cách nào để tắt máy, khởi động lại hoặc đăng xuất Windows thông qua tệp bat?

Cách lấy hook shutdown để thực thi quy trình được khởi chạy từ Eclipse

Làm cách nào để thoát khỏi ứng dụng WPF theo chương trình?

Dừng các cửa sổ dịch vụ MySQL

Thực thi một tập lệnh bó khi tắt máy Windows

Dịch vụ Android dừng khi đóng ứng dụng

Cầu tàu ném NoClassDefFoundError: org/Eclipse/jetty/produc/FutureCallback khi tắt máy

Cách tắt máy tính bằng Python

Làm cách nào để tắt JBoss Wildfly khi tôi không thể truy cập công cụ CLI?

Cách tắt máy tính từ C #

Ví dụ hữu ích về móc tắt máy trong Java?

Làm thế nào tôi có thể lấy lý do khởi động lại Windows lần cuối

Làm cách nào để tắt máy chủ JBoss AS 7?

Tắt máy từ xa Windows 7: Truy cập bị từ chối (5)

Tắt ứng dụng với EXC_RESOURCE, ngoại lệ WAKEUPS trên iOS 8 GM

Làm cách nào tôi có thể chạy tập lệnh Perl dưới dạng trình nền hệ thống trong linux?

Cách phát hiện tắt máy hoặc đăng xuất Windows

Làm cách nào để tắt ExecutorService?

Có thể hủy bỏ tắt máy trên Linux?

Tắt lập trình Android

Đối mặt với một số vấn đề liên quan đến khởi động và tắt Tomcat trên Ubuntu 10.04